De doelstelling Stichting Wijkcomité Driehuis is:

  1. Het dorpse karakter van Driehuis voor de toekomst te behouden en daarmee het groene, veilige leefmilieu van het dorp te handhaven.
  2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door een constructief contact te onderhouden met het plaatselijk bestuur  en andere actoren alsmede invloed uit te oefenen op voorgenomen bouwplannen en/of mogelijke veranderingen in de structuur van het dorp.
  3. Voorts door de inwoners optimaal te informeren over alle zaken die met het bovenstaande samenhangen door middel van nieuwsbrieven, bijeenkomsten en het verzorgen van publiciteit.