Update november 2023

In ons bericht Nog geen duidelijkheid over RKVV Velsen op de startpagina beschrijven we de actuele stand van zaken met betrekking tot al dan niet bouwen op de velden van RKVV Velsen en de mogelijke verhuizing van de vereniging.

Hieronder wat oudere, maar nog relevante informatie.

PLAN STATIONSPARK 200 – 300 woningen op voetbalvelden RKVV Velsen

Ambitie verhuizing en bebouwing 

De ‘Ontwikkelcombinatie Ontwikkeladviseur en Timpaan’ heeft een plan ontwikkeld om de RKVV Velsen te verhuizen naar de andere kant van de spoorlijn (tussen de Hagelingerweg, de Santpoortse Dreef en de busbaan) en op de huidige voetbalvelden 200 tot 300 woningen te bouwen, op het westelijke gedeelte laagbouw, nabij het station hoogbouw.

De voetbalvereniging is enthousiast over het plan, omdat de ontwikkelaar belooft op de nieuwe locatie een accommodatie te bouwen voor de club. De huidige accommodatie is verouderd en aan vervanging toe.

Gevolgen voor het dorp

Verhuizing van de club en bouwen op de huidige velden heeft grote gevolgen voor het dorp. Naast de 360 woningen die op andere locaties in Driehuis gebouwd zijn en gaan worden, zouden er nog 250 à 300 woningen bijkomen. Dat zou een enorme uitbreiding van het dorp in korte tijd betekenen.

Een punt van grote zorg is voor het wijkcomité de ontsluiting van dit drukke gedeelte van het dorp. Er zijn in deze wijk al vier scholen met in totaal 2000 leerlingen, een NS-station, Begraafplaats & Crematorium Westerveld, bijna honderd woningen op Nieuw Velserduin en over een paar jaar tachtig woningen in en rondom het Missiehuis. Als er nog twee à driehonderd woningen bij komen op de voetbalvelden van RKVV Velsen, dan betekent dat een enorme toename van de verkeersdruk in het zuidwesten van het dorp. Wij vragen ons af of dit goed geregeld kan worden, en vinden het een te zware belasting van de wijk.

Het comité vreest dat met de bebouwing van de sportvelden Driehuis verder dreigt te verstedelijken. In visiestukken van de gemeente lezen wij: “In het groenstedelijke en landelijke, dorpse woonmilieu ligt de nadruk op het ‘afronden’ van de kernen. Het gaat dan om invullen van bouwlocaties naar het dorpse karakter, niet over verstedelijking en grootschalige uitbreiding”. Bebouwing van de voetbalvelden is in strijd met die visie.

Bijzonder Provinciaal Landschap

De huidige voetbalvelden bebouwen en de vereniging verplaatsen naar de andere kant van het spoor zou een ernstige aantasting betekenen van de groene zone tussen Santpoort-Noord en Driehuis, een gebied dat de status heeft van beschermd Bijzonder Provinciaal Landschap. Het is zeer waarschijnlijk dat de provincie dat niet zal toestaan. Stichting Santpoort en Wijkcomité Driehuis pleiten voor het behouden en verstreken van deze groene zone.

Standpunt gemeente

In de Nota van Uitganspunten Driehuis 2021-2030 wordt door de gemeente het standpunt ingenomen dat de velden van RKVV Velsen in ieder geval tot 2030 niet bebouwd gaan worden.

In het Koersdocument Omgevingsvisie Velsen 2040 wordt verder vooruit gekeken. Het document noemt een aantal A-locaties die in aanmerking komen voor woningbouw tot 2040. Met deze locaties zou de gemeente kunnen voldoen aan de woning belofte tot 2040. Mochten deze locaties toch niet voldoende woningen opleveren, dan zou het sportpark van RKVV Velsen mogelijk in zicht komen als bouwlocatie.

In het voorstel van het college van B&W van november 2023 stelt het college voor de velden te verplaatsen naar de C-categorie, daarin staan locaties die zeer complex zijn en pas op de zeer lange termijn eventueel weer in beeld komen voor bebouwing.

Zie ook ons bericht Nog geen duidelijkheid over RKVV Velsen op de startpagina en artikelen in onze Nieuwsbrief XV en XVI, onder de knop Nieuwsbrief.