PLAN STATIONSPARK 200 – 300 woningen op voetbalvelden RKVV Velsen

Onderzoek verhuizing RKVV Velsen

RKVV Velsen is op piekmomenten een belangrijke generator van parkeerders, maar heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein. Daarvoor ontbreekt de ruimte.

Het zou uitkomst bieden als de vereniging op termijn kan verhuizen naar een andere locatie. De mogelijkheid tot verplaatsing van RKVV Velsen wordt daarom onderzocht door de afdeling Sportzaken van de gemeente.

Ambitie verhuizing + bebouwing 

Vooruitlopend op de uitkomst van bovengenoemd onderzoek heeft ‘Ontwikkelcombinatie Ontwikkeladviseur en Timpaan’ dit voorjaar op eigen initiatief de ambitie uitgesproken om de mogelijkheid van verhuizing te onderzoeken naar de andere kant van de spoorlijn (tegenover Welkoop), inclusief bebouwing van de huidige voetbalvelden met 200 tot 300 woningen. In het westelijke gedeelte laagbouw, nabij het station hoogbouw.

Gevolgen voor het dorp

Verhuizing van de club heeft grote gevolgen voor het dorp. Het ligt voor de hand dat het gebied een andere bestemming krijgt. Deze gedachte wordt versterkt nu projectontwikkelaar plannen voor dit gebied aan het maken is en wethouder 

Floor Bal via de IJmuider Courant (28-10-2019) de geesten rijp probeert te maken voor woningbouw/hoogbouw (met een verlaagde parkeernorm) nabij het NS-station Driehuis.

De huidige voetbalvelden bebouwen en de vereniging verplaatsen naar de agrarische grond tussen Welkoop en de Santpoortse Dreef betekent een halvering van de groene buffer tussen Santpoort-Noord en Driehuis en een aantasting van de ecologische verbindingszone. Er zal voordat er een beslissing genomen wordt een brede discussie gevoerd moeten worden, waarbij experts op het gebied van onder meer natuurbeheer, ecologie, historie, sociale geografie en planologie betrokken worden.

Een tweede punt van grote zorg is voor het wijkcomité de ontsluiting van dit drukke gedeelte van het dorp. Er zijn al vier scholen met in totaal 2000 leerlingen, een NS-station, Begraafplaats & Crematorium Westerveld, bijna honderd nieuwe woningen op Nieuw Velserduin en over een paar jaar een even groot aantal woningen in en rondom het Missiehuis. Als daar twee à driehonderd woningen bij komen op de voetbalvelden van RKVV 

Velsen plus nog eens honderdtwintig woningen aan de zuidoostrand (Lodewijk van Deijssellaan), dan betekent dat een enorme toename van de verkeersdruk in het dorp.

De straten in het dorp en de rotonde zijn niet berekend op die grote verkeersdruk.

Ten slotte vreest het comité dat met de bebouwing van de sportvelden Driehuis verder dreigt te verstedelijken. In visiestukken van de gemeente lezen wij: “In het groenstedelijke en landelijk/dorpse woonmilieu ligt de nadruk op het ‘afronden’ van de kernen. Het gaat dan om invullen van bouwlocaties naar het dorpse karakter, niet over verstedelijking en grootschalige uitbreiding”.

Bebouwing van de voerbalvelden is in strijd met die visie.

close