PLAN STATIONSPARK 200 – 300 woningen op voetbalvelden RKVV Velsen

Ambitie verhuizing en bebouwing 

De ‘Ontwikkelcombinatie Ontwikkeladviseur en Timpaan’ heeft een plan ontwikkeld om de RKVV Velsen te verhuizen naar de andere kant van de spoorlijn (tussen de Hagelingerweg, de Santpoortse Dreef en de busbaan) en op de huidige voetbalvelden 200 tot 300 woningen te bouwen, op het westelijke gedeelte laagbouw, nabij het station hoogbouw.

De voetbalvereniging is enthousiast over het plan, omdat de ontwikkelaar belooft op de nieuwe locatie een accommodatie te bouwen voor de club. De huidige accommodatie is verouderd en aan vervanging toe.

Verhuizing zou ook een oplossing zijn voor het parkeerprobleem rond het sportpark.

Gevolgen voor het dorp

Verhuizing van de club en bouwen op de huidige velden heeft grote gevolgen voor het dorp. Naast de 360 woningen die op andere locaties in Driehuis gebouwd zijn en gaan worden, zouden er nog 200 à 300 woningen bijkomen. Dat zou een enorme uitbreiding van het dorp in korte tijd betekenen.

Een punt van grote zorg is voor het wijkcomité de ontsluiting van dit drukke gedeelte van het dorp. Er zijn in deze wijk al vier scholen met in totaal 2000 leerlingen, een NS-station, Begraafplaats & Crematorium Westerveld, bijna honderd nieuwe woningen op Nieuw Velserduin en over een paar jaar een even groot aantal woningen in en rondom het Missiehuis. Als daar twee à driehonderd woningen bij komen op de voetbalvelden van RKVV Velsen plus nog eens honderdtwintig woningen aan de zuidoostrand (Lodewijk van Deijssellaan), dan betekent dat een enorme toename van de verkeersdruk in het dorp.

Het comité vreest dat met de bebouwing van de sportvelden Driehuis verder dreigt te verstedelijken. In visiestukken van de gemeente lezen wij: “In het groenstedelijke en landelijke, dorpse woonmilieu ligt de nadruk op het ‘afronden’ van de kernen. Het gaat dan om invullen van bouwlocaties naar het dorpse karakter, niet over verstedelijking en grootschalige uitbreiding”.

Bebouwing van de voetbalvelden is in strijd met die visie.

Bijzonder Provinciaal Landschap

De huidige voetbalvelden bebouwen en de vereniging verplaatsen naar de andere kant van het spoor betekent een halvering van de groene buffer tussen Santpoort-Noord en Driehuis en een aantasting van door de provincie beschermd Bijzonder Provinciaal Landschap. Het is zeer waarschijnlijk dat de provincie dat niet zal toestaan.

Standpunt gemeente

In de Nota van Uitganspunten Driehuis 2021-2030 wordt door de gemeente het standpunt ingenomen dat de velden van RKVV Velsen in ieder geval tot 2030 niet bebouwd gaan worden.

In het Koersdocument Omgevingsvisie Velsen 2040 wordt verder vooruit gekeken. Het document noemt een aantal A-locaties die in aanmerking komen voor woningbouw tot 2040. Met deze locaties zou de gemeente kunnen voldoen aan de woning belofte tot 2040. Mochten deze locaties toch niet voldoende woningen opleveren, dan zou het sportpark van RKVV Velsen mogelijk in zicht komen als bouwlocatie.

Zie ook ons bericht Waar ligt de toekomst van RKVV Velsen? op de startpagina en het artikel Toekomst RKVV Velsen raakt Driehuis in onze Nieuwsbrief XV, onder de knop Nieuwsbrief.