Update 29 februari 2024

De gemeenteraad heeft besloten het collegevoorstel om RKVV Velsen niet te laten verhuizen te steunen. Er komen dus geen woningen op de velden van de vereniging. Zie verder het bericht op de home page.

Update 18 januari en 16 februari 2024

Tijdens de sessies van de gemeenteraad van 15 januari en 16 februari is nog niet duidelijk geworden hoe de gemeenteraad zal oordelen over het voorstel van het college van B&W om RKVV Velsen niet te laten verhuizen en dus niet te gaan bouwen op de velden van de vereniging.

Update november 2023

Het college van B&W stelt voor niet te gaan bouwen op de velden van RKVV Velsen en de vereniging niet te laten verhuizen. Het is nog niet duidelijk hoe de gemeenteraad zal oordelen over het voorstel

In een sessie van de gemeenteraad op 16 november is gesproken over een voorstel van het college van B&W om RKVV Velsen niet te verhuizen naar Groeneveen, dat is het gebied aan de andere kant van het spoor, en geen woningen te bouwen op de velden van de vereniging. Het college voert naar onze mening overtuigende argumenten aan bij het voorstel, dat hier te lezen is. Kort samengevat stelt het college:

  • het college wil de groene zone tussen Santpoort-Noord en Driehuis groen houden en samen met de provincie versterken
  • de beoogde verhuislocatie is Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) en heeft dus een beschermde status. De provincie staat daar alleen stedelijke bebouwing toe als er aan hoge eisen voldaan wordt, en een sportpark wordt als stedelijke bebouwing gezien. De gemeente zou bijvoorbeeld moeten aantonen dat er geen andere locaties dan de voetbalvelden zijn om aan de woningbouwopgave te voldoen en moeten aantonen hoe de effecten op het BPL gecompenseerd worden. Het college heeft grote twijfels of aan die eisen voldaan kan worden. Als er al ingezet zou worden op verhuizing van de vereniging, zou dat een langdurig en complex proces worden met een uiterst onzekere uitkomst
  • door nu te besluiten de vereniging niet te laten verhuizen, komt er voor de voetbalvereniging een einde aan de al jarenlang durende onzekerheid over zijn toekomst
  • de velden van de vereniging zijn niet nodig voor de woningbouwopgave van de gemeente.

De sessie van de raad was een zogenaamde beeldvormende sessie. Voordat de fracties aan het woord kwamen, waren er verschillende insprekers. Een vertegenwoordiger van RKVV Velsen pleitte voor verhuizing van de club. Dat dit nog een flink aantal jaren kan duren, als het ooit kan doorgaan, neemt de club voor lief. De voorzitter van de Stichting Santpoort hield een pleidooi voor het behouden van de groene zone tussen de dorpen. Wij, als Wijkcomité Driehuis, hebben het voorstel van het college om de club niet te laten verhuizen gesteund en daarbij genoemd:

  • wij vinden het belangrijk dat de groene zone tussen de dorpen groen blijft en versterkt wordt
  • er is een ontwikkelaar die wil gaan bouwen op de voetbalvelden en die de club een accommodatie aanbiedt op Groeneveen, het lijkt ons voorbarig daarop te rekenen. Als de voetbalvelden ooit verkocht gaan worden, zal er een openbare uitgifteprocedure gevolgd moeten worden, waarbij er heel goed een andere ontwikkelaar in beeld kan komen.
  • verreweg de meeste deelnemers aan de Dorpsdialoog Driehuis hebben zich uitgesproken tegen een uitbreiding van het dorp met 700 woningen, dat aantal zou bijna behaald worden als de velden van RKVV Velsen bebouwd gaan worden. Driehuis levert al ruimschoots zijn bijdrage aan de woningbouwopgave met Nieuw Velserduin, Witte Huis, Missiehuis, Zuidoostrand, Waterloo en in de toekomst waarschijnlijk ook woningen op het voormalige kerkhof en op de locatie waar nu minderjarige vluchtelingen worden opgevangen
  • de ontsluiting van een wijk op de voetbalvelden kan vanwege het spoor en de busbaan alleen via een paar smalle straten in Driehuis Zuidwest lopen, dat lijkt ons bijna onmogelijk en een te zware last voor dat deel van het dorp

Na de insprekers zijn een paar fracties aan het woord geweest, de overige fracties komen in een vervolgsessie in december aan het woord. Dan pas zal blijken hoe de raad tegenover het voorstel staat. Er werd al wel duidelijk dat verschillende fracties niet zonder meer akkoord gaan. Zij vinden dat er nog te veel onduidelijkheid bestaat over het aantal woningen dat de komende jaren in de gemeente gebouwd kan gaan worden, een overzicht daarvan bij de vergaderstukken bleek niet actueel te zijn. Vooralsnog zouden zij de voetbalvelden als bouwlocatie willen aanwijzen. Sommige fracties zijn ook niet ongevoelig voor de wens van de voetbalvereniging om te verhuizen. Er zijn echter ook fracties die tegen verhuizing van de club zijn, omdat zij de groene zone tussen de dorpen willen behouden en omdat bouwen op de voetvelden ingaat tegen de uitkomsten van de Dorpsdialoog Driehuis.

De afspraken die na de Dorpsdialoog met het dorp gemaakt zijn, bleken helaas voor niet alle fracties even hard te zijn. “De wereld gaat verder” en “Andere dorpen hebben toch ook geen dialoog gehad”, werd er bijvoorbeeld gezegd.

In de vervolgsessie in december zal veel afhangen van de reactie van de wethouder, in ieder geval zal hij beter moeten aantonen dat er voldoende woningbouwcapaciteit is, ook zonder woningen op de voetbalvelden.

Als de raad in december niet akkoord gaat met het voorstel van het college, blijft er voorlopig onduidelijkheid bestaan. De gemeente moet dan mogelijk aan een langdurig en arbeidsintensief proces beginnen dat minimaal vier jaar gaat duren en waarvan de uitkomst ongewis is. Als niet aan de eisen van de provincie voldaan kan worden, is de gemeente weer terug bij af.

Hieronder wat oudere, maar nog relevante informatie.

PLAN STATIONSPARK 200 – 300 woningen op voetbalvelden RKVV Velsen

Ambitie verhuizing en bebouwing 

De ‘Ontwikkelcombinatie Ontwikkeladviseur en Timpaan’ heeft een plan ontwikkeld om de RKVV Velsen te verhuizen naar de andere kant van de spoorlijn (tussen de Hagelingerweg, de Santpoortse Dreef en de busbaan) en op de huidige voetbalvelden 200 tot 300 woningen te bouwen, op het westelijke gedeelte laagbouw, nabij het station hoogbouw.

De voetbalvereniging is enthousiast over het plan, omdat de ontwikkelaar belooft op de nieuwe locatie een accommodatie te bouwen voor de club. De huidige accommodatie is verouderd en aan vervanging toe.

Gevolgen voor het dorp

Verhuizing van de club en bouwen op de huidige velden heeft grote gevolgen voor het dorp. Naast de 360 woningen die op andere locaties in Driehuis gebouwd zijn en gaan worden, zouden er nog 250 à 300 woningen bijkomen. Dat zou een enorme uitbreiding van het dorp in korte tijd betekenen.

Een punt van grote zorg is voor het wijkcomité de ontsluiting van dit drukke gedeelte van het dorp. Er zijn in deze wijk al vier scholen met in totaal 2000 leerlingen, een NS-station, Begraafplaats & Crematorium Westerveld, bijna honderd woningen op Nieuw Velserduin en over een paar jaar tachtig woningen in en rondom het Missiehuis. Als er nog twee à driehonderd woningen bij komen op de voetbalvelden van RKVV Velsen, dan betekent dat een enorme toename van de verkeersdruk in het zuidwesten van het dorp. Wij vragen ons af of dit goed geregeld kan worden, en vinden het een te zware belasting van de wijk.

Het comité vreest dat met de bebouwing van de sportvelden Driehuis verder dreigt te verstedelijken. In visiestukken van de gemeente lezen wij: “In het groenstedelijke en landelijke, dorpse woonmilieu ligt de nadruk op het ‘afronden’ van de kernen. Het gaat dan om invullen van bouwlocaties naar het dorpse karakter, niet over verstedelijking en grootschalige uitbreiding”. Bebouwing van de voetbalvelden is in strijd met die visie.

Bijzonder Provinciaal Landschap

De huidige voetbalvelden bebouwen en de vereniging verplaatsen naar de andere kant van het spoor zou een ernstige aantasting betekenen van de groene zone tussen Santpoort-Noord en Driehuis, een gebied dat de status heeft van beschermd Bijzonder Provinciaal Landschap. Het is zeer waarschijnlijk dat de provincie dat niet zal toestaan. Stichting Santpoort en Wijkcomité Driehuis pleiten voor het behouden en verstreken van deze groene zone.

Standpunt gemeente

In de Nota van Uitganspunten Driehuis 2021-2030 wordt door de gemeente het standpunt ingenomen dat de velden van RKVV Velsen in ieder geval tot 2030 niet bebouwd gaan worden.

In het Koersdocument Omgevingsvisie Velsen 2040 wordt verder vooruit gekeken. Het document noemt een aantal A-locaties die in aanmerking komen voor woningbouw tot 2040. Met deze locaties zou de gemeente kunnen voldoen aan de woning belofte tot 2040. Mochten deze locaties toch niet voldoende woningen opleveren, dan zou het sportpark van RKVV Velsen mogelijk in zicht komen als bouwlocatie.

In het voorstel van het college van B&W van november 2023 stelt het college voor de velden te verplaatsen naar de C-categorie, daarin staan locaties die zeer complex zijn en pas op de zeer lange termijn eventueel weer in beeld komen voor bebouwing.

Zie ook ons bericht Nog geen duidelijkheid over RKVV Velsen op de startpagina en artikelen in onze Nieuwsbrief XV en XVI, onder de knop Nieuwsbrief.