Driehuis, nu een dorp van ongeveer 1300 woningen, staat voor een aantal grote uitdagingen: verschillende projectontwikkelaars hebben bouwplannen voor mogelijk 600 woningen. Samen met de in 2019 opgeleverde woningen van Nieuw Velserduin zou dat een toename van ruim 50% van het aantal woningen betekenen. Wijkcomité Driehuis is van mening dat het dorp zo’n groei niet aankan en heeft aangedrongen op een samenhangend plan voor het dorp. Maak duidelijk wat de gevolgen zijn van al deze bouwplannen. Wat betekenen die voor verkeer en parkeren? En voor het groene karakter van het dorp? Wat kan het dorp aan?

De gemeente organiseert de Dorpsdialoog Driehuis om met de inwoners te praten over de ontwikkelingen in het dorp. De gemeente schrijft: Er is sprake van botsende belangen zoals: behoud van groen en rust versus woningbouw, verdichten en verkeersdruk. Tussen deze belangen moet een balans gevonden worden.

Op 25 februari is gestart met de Dorpsdialoog Driehuis in het Ichthus Lyceum met een deelname van 350 (!) bewoners, politici en ambtenaren. Bijgevoegd treft u het een een uitgebreid verslag in woord en beeld van deze avond. Meer informatie kunt u ook vinden op de speciale website van de gemeente: www.samenspelvelsen.nl

In juni heeft de gemeente de Informatiekrant Dorpsdialoog Driehuis in heel Driehuis verspreid. Op 1 en 2 juli was de tweede bijeenkomst van de Dorpsdialoog, gedwongen door de coronamaatregelen was dat een serie digitale sessies. Daar namen slechts veertig inwoners aan deel. Het verslag van die sessies leest u  hier.

In onze Nieuwsbrief van november hebben wij de verslagen van 25 februari en 1 en 2 juli kort samengevat.

Maandagavond 7 december is de dialoog voortgezet met een derde bijeenkomst, weer digitaal. Ook toen hebben slechts ongeveer veertig inwoners deelgenomen. Een verslag van de avond komt later op www.samenspelvelsen.nl.

Om alle inwoners te bereiken heeft de gemeente begin december huis-aan-huis een enquête verspreid die tot kerstmis ingeleverd kon worden in de Versmarkt aan de Driehuizerkerkweg. De enquête kan ook online ingevuld worden. De links naar de twee versies van de enquête: Korte enquête & Uitgebreide enquête

De 4e bijeenkomst van de Dorpsdialoog, ook weer per video, was op 26 januari.

Op 15 maart was de vijfde bijeenkomst, gewijd aan het concept-rapport dat Bureau Goudappel heeft geschreven over het verkeersonderzoek dat het bureau in Driehuis heeft uitgevoerd.

De zesde en laatste bijeenkomst van de Dorpsdialoog is op 18 mei. Dan wordt de Nota van Uitgangspunten Driehuis (eerder genoemd Startdocument Driehuis) en waarschijnlijk ook de definitieve versie van het rapport van Bureau Goudappel gepresenteerd en besproken.

Op 1 juni wordt de Nota van Uitgangspunten Driehuis vastgesteld in het college van B&W. Daarna ligt de nota zes weken ter inzage en kunnen zienswijzen worden ingediend. Deze worden vastgelegd in een Nota van Beantwoording. Na de zomer zullen de Nota van Uitganspunten en de Nota van Beantwoording ter besluitvorming aan het college van B&W en de raad worden aangeboden.

close