De Dorpsdialoog Driehuis, die in 2020 en 2021 gevoerd is, heeft geresulteerd in de door de gemeenteraad vastgestelde Nota van Uitgangspunten Driehuis 2021-2030

De nota behandelt verschillende gebieden, over het thema wonen wordt onder andere gezegd:

  • Om enerzijds recht te doen aan de uitkomsten van de Dorpsdialoog Driehuis, anderzijds te zorgen voor het bieden van voldoende en passende locaties voor woningbouw in verband met de behoefte aan extra woningen, worden in beginsel de volgende ontwikkellocaties in Driehuis bestemd voor woningbouw:
    • VV Waterloo (40 woningen)
    • Zuidoostrand (120 woningen)[i]
  • Dit betekent dat, samen met de twee locaties die al in vergevorderd stadium van plan- en besluitvorming zijn (i.c. Witte Kinderhuis[ii] en Missiehuis[iii], tot 2030 er in Driehuis zo’n 256 tot 266 extra woningen komen: 16 woningen Witte Kinderhuis, 80-90 woningen Missiehuis, 40 woningen VV Waterloo en 120 woningen Zuidoostrand. Daarnaast is recent Nieuw-Velserduin (96 woningen) opgeleverd.
  • Het groene karakter van de Parochietuin blijft behouden. Om de kerk als hart van het dorp te kunnen behouden kan de grondeigenaar een voorstel doen voor kleinschalige woningbouw, onder voorwaarden dat de locatie ook een openbaar parkachtig karakter krijgt en dat er draagvlak in de directe omgeving is. De gemeente nodigt de grondeigenaar en de inwoners uit om hierover in gesprek te gaan.

De gemeente heeft in 2020 de Dorpsdialoog Driehuis georganiseerd om met de inwoners te praten over de ontwikkelingen in het dorp. De gemeente schreef voor aanvang: “Er is sprake van botsende belangen zoals: behoud van groen en rust versus woningbouw, verdichten en verkeersdruk. Tussen deze belangen moet een balans gevonden worden”.

Dorpsdialoog: zes bijeenkomsten

Op 25 februari 2020 is gestart met de Dorpsdialoog Driehuis in het Ichthus Lyceum met een deelname van 350 bewoners, politici en ambtenaren. Hier leest u een uitgebreid verslag in woord en beeld van deze avond. In juni heeft de gemeente de Informatiekrant Dorpsdialoog Driehuis in heel Driehuis verspreid.

Pas op 1 en 2 juli 2020 was de tweede bijeenkomst van de Dorpsdialoog, gedwongen door de coronamaatregelen was dat een serie digitale sessies, daar namen slechts veertig inwoners aan deel. Het verslag van die sessies leest u hier.

Maandagavond 7 december 2020 is de dialoog voortgezet met een derde bijeenkomst, weer digitaal. Ook toen hebben slechts ongeveer veertig inwoners deelgenomen.

Om alle inwoners te bereiken heeft de gemeente begin december 2020 huis-aan-huis een enquête uitgezet. De resultaten van deze enquête kunt u hier vinden.

De vierde bijeenkomst van de Dorpsdialoog, ook weer per video, was op 26 januari 2021.

Op 15 maart was de vijfde bijeenkomst, gewijd aan het concept-rapport dat Bureau Goudappel heeft geschreven van het verkeersonderzoek dat het bureau in Driehuis heeft uitgevoerd.

De zesde en laatste bijeenkomst van de Dorpsdialoog was op 18 mei 2021. De conceptversie van de Nota van Uitgangspunten Driehuis 2021-2030 en de definitieve versie van het rapport van Bureau Goudappel zijn toen gepresenteerd en besproken.

Nota van Uitgangspunten Driehuis 2021-2030

Kort na de zesde bijeenkomst is de conceptversie van de Nota van Uitgangspunten Driehuis vastgesteld in het college van B&W. Daarna heeft de nota zes weken ter inzage gelegen en konden zienswijzen worden ingediend. Daar is veel gebruik van gemaakt, er zijn 58 zienswijzen door de gemeente ontvangen. Alle zienswijzen en de reactie van de gemeente daarop staan in de Nota van Zienswijzen.

De definitieve Nota van Uitgangspunten Driehuis 2021-2030  is op 27 januari 2022 vastgesteld door de raad.


[i] Intussen is een ontwerp voor de Zuidoostrand goedgekeurd met 99 woningen

[ii] In 2023 opgeleverd

[iii] De eerste fase is nu in aanbouw, worden in totaal 80 woningen