WONINGEN TUSSEN SPOORLIJN, HUIS TER HAGEN EN DE LUCHTE

Reeds in 2008 is het gebied tussen De Luchte, Huis ter Hagen en de spoorlijn aangekocht door Heijmans en Amvest met de bedoeling daar woningen te gaan bouwen. Was de provincie destijds de spelbreker, thans stemt de provincie in met woningbouw op deze locatie. 

In 2017 verscheen een koersnotitie, Gebiedsontwikkeling Zuidoostrand Driehuis, een gezamenlijke nota van de gemeente Velsen, de provincie Noord-Holland, de projectontwikkelaars Heijmans en Amvest en bureau Het Noordzuiden. Daarin wordt uitvoerig beschreven aan welke voorwaarden en eisen de toekomstige bebouwing moet voldoen. Bovendien worden drie scenario’s voor woningbouw geschetst. Het scenario ‘Landgoed’ kreeg een positief onthaal bij veel raadsfracties. Dit scenario wordt volgens de koersnotitie getypeerd door een combinatie van compact gestapelde woningen en kleine vrijstaande gebouwen, veel openbaar gebied en collectieve groenruimtes en weinig privékavels. Er wordt in dit scenario gedacht aan 110 à 120 woningen, voornamelijk appartementen. De koersnotitie is hier te vinden.

Bij aanvang van de Dorpsdialoog Driehuis leek nog over het bouwen op deze locatie gesproken te kunnen worden. Gaandeweg werd echter steeds duidelijker dat voor de gemeente altijd al vaststond dat hier gebouwd gaat worden.

AANVULLING JUNI 2022

In onze Nieuwsbrief XII, die op deze site te vinden is onder de knop NIEUWSBRIEF, staat een artikel over de ontwikkelingen rondom de Zuidoostrand.

AANVULLING SEPTEMBER 2022

Het meest recente nieuws (uit onze nieuwsflits van 20 september):

De gemeenteraad heeft besloten dat Amvest/Heijmans aan de zuidoostrand 120 woningen mag bouwen. Het aantal kan nog veranderen, afhankelijk van de grootte van de woningen.

In juni heeft bureau De Wijde Blik in opdracht van de ontwikkelaar enkele thema-avonden georganiseerd. Een verslag van deze avonden is te vinden op de site Zuidoostrand-Driehuis.

De architecten van Delva schetsten op deze avonden een beeld van appartementen en grondgebonden woningen in een groene omgeving. Een definitief plan werd nog niet gepresenteerd.

Het wijkcomité heeft zijn zorgen geuit over de plannen, wij vragen ons af of er met 120 woningen op een perceel van twee hectaren voldoende ruimte voor een groene omgeving overblijft.

De ontwikkelaar zou in september een inloopavond organiseren waarop de plannen gepresenteerd zouden worden, maar heeft laten weten dat die presentatie later gaat plaatsvinden. Als u zich op de genoemde site inschrijft voor de nieuwsbrief, wordt u op de hoogte gehouden door de ontwikkelaar.

AANVULLING APRIL 2023

Het projectteam Zuidoostrand Driehuis heeft 16 maart een plan gepresenteerd om achter Huis ter Hagen en De Luchte bijna vijftig appartementen en ongeveer vijftig grondgebonden woningen te gaan bouwen.

Het plan

In het voorjaar van 2022 hebben belangstellenden mee kunnen praten over de plannen voor de Zuidoostrand. Daarna is het lang stil geweest, het overleg tussen de ontwikkelaar en de gemeente bleek ingewikkelder en dus langduriger dan verwacht. Nu ligt er een plan waarmee de gemeente akkoord lijkt te gaan. De ARO, een adviesorgaan van de provincie, is echter nog niet tevreden.  Het plan zal dus nog aangepast moeten worden

Hieronder een schets van het plan dat 16 maart gepresenteerd is, met bovenin Huis ter Hagen en de De Luchte.

In totaal komen er bijna honderd woningen. Aan de oostzijde, rechts in de tekening, zouden twee gebouwen moeten komen met 25 koopappartementen van ongeveer 70 m2 voor de doelgroep senioren en 29 sociale huurappartementen. De gebouwen zullen in hoogte variëren van drie tot vijf woonlagen.Tussen de twee gebouwen komt een doorgang.

Verder staan er ruim veertig grondgebonden woningen in het plan, waaronder acht kleinere, bedoeld voor starters.

Rondom de woningen komt een ‘karrenspoorweg’ met eenrichtingsverkeer. Tussen de woningen staan veel parkeerplaatsen ingetekend. Langs het spoor komt een groenstrook, er mag niet dichtbij het spoor gebouwd worden.

Midden over het complex komt een voet- en mogelijk ook fietspad. De achterzijdes van de woningen zijn naar dat pad gericht. Om verrommeling in de vorm van allerlei schuttingen te voorkomen, wordt er gedacht aan uniforme, groene erfafscheidingen.

Vanwege het hoge waterpeil moet het hele terrein 50 à 100 cm worden opgehoogd.

Voorwaarden ARO

Op de tekening is te zien dat de groene zone tussen de woningen in het westen begrensd wordt door twee twee-onder-een-kapwoningen en in het oosten door twee appartementengebouwen met een smalle poort. De ARO wil aan beide zijden meer openheid. Verder wil de ARO dat er meer invulling wordt gegeven aan een duurzaam watersysteem en de ecologische verbindingszone langs de spoorlijn, waarbij duidelijk moet worden hoe de natuurvriendelijke oevers eruit komen te zien. Als aan deze voorwaarden voldaan wordt, kan de ARO akkoord gaan met het plan.

Reacties verwerkt?

Tijdens de eerste presentatie van de plannen op 19 april en de thema-avonden in juni hebben de bezoekers veel reacties gegeven. Wat zien we daarvan terug? Velen vinden dat 120 woningen op deze plek te veel is, daar is aan tegemoet gekomen, het worden er nu bijna 100. Er werd gevraagd om ondergronds parkeren, dat is volgens de ontwikkelaar te duur. Dat geldt ook voor een directe fietsverbinding naar het station langs het spoor. Er werd gepleit voor woningen voor verschillende doelgroepen, starters, ouderen en gezinnen en in verschil lende prijsklassen, we komen daar in onze reactie hier onder op terug. Er werden veel zorgen geuit over de ontsluiting, die zijn niet weggenomen. “Bouw niet hoger dan vier woonlagen”, was ook een wens, daar wordt niet helemaal aan voldaan. Er was waardering voor het idee van veel openbaar groen, daar voldoet het plan nog steeds aan.

Bezwaren omwonenden

De meeste bewoners van de Luchte en ook een aantal andere omwonenden hebben ernstige bezwaren tegen bouwen op deze locatie. Zij onderzoeken of een bezwaarprocedure kans van slagen heeft.

Participatie

In juni 2022 zijn er thema-avonden geweest waarbij een ieder wensen, zorgen en ideeën kon meegeven aan de ontwikkelaars van de plannen. Tijdens het daarop volgende proces van ontwerpen en overleg met de gemeente is er helaas geen inspraak mogelijk geweest. Bij het verder uitwerken van het plan in de komende maanden praat een kleine delegatie van de Luchte en het wijkcomité af en toe mee. Wilt u ook uw stem laten horen, dan gaat die delegatie graag met u in gesprek. Meldt u zich in dat geval aan bij: info@wijkcomitedriehuis.nl.

Standpunt wijkcomité

Het wijkcomité had deze rand van het dorp groen willen houden, maar heeft zich eerder al neergelegd bij het besluit dat er gebouwd gaat worden. Onze reactie op het gepresenteerde plan:

  • De ontsluiting zal via de Lodewijk van Deyssellaan en Albert Verweylaan lopen, een route die in de huidige vorm niet geschikt is voor bouwverkeer en vele extra autobewegingen. De vraag is zelfs of na een herinrichting de ontsluiting er wel geschikt voor zal zijn. Het is overigens nog onduidelijk of de herinrichting voor of na de bouw zal plaatsvinden, maar het lijkt erop dat de gemeente kiest voor aanpassing na de beoogde bouw. En dat zal betekenen dat de overlast tijdens de bouw een probleem kan worden.
  • We hebben waardering voor de groene ruimtes tussen de woningen.
  • We hebben ook waardering voor het groene lint met voetpad (en fietspad?) midden door het plan, voor het idee om uniforme, groene erfscheidingen te plaatsen en voor de ‘karrenspoorweg’ met eenrichtings-verkeer rondom de woningen.
  • De geplande seniorenwoningen van 70 m2 zijn voor veel ouderen te klein, die zijn geschikter voor starters. Daarmee wordt de doorstroming van ouderen niet bevorderd. Met deze woningen wordt wel tegemoet gekomen aan de wens middeldure koopwoningen te bouwen. Wij pleiten voor een mix van kleinere en grotere appartementen.
  • Omdat er veel vraag is naar appartementen, zou het rijtje met vijf huizen aan de spoorzijde naast de appartementengebouwen vervangen kunnen worden door ruime appartementen, waarbij het bouwvolume niet groter wordt dan dat van de vijf geplande woningen.
  • De doorgang tussen de appartementengebouwen zou als smal kunnen worden ervaren, bovendien kan het een ‘tochtgat’ worden.
  • De geluidshinder van het spoor blijkt nog niet goed onderzocht te zijn. Het is goed mogelijk dat er een geluidscherm nodig zal zijn, dat zou afbreuk doen aan het plan.
  • In de Koersnotitie 2017 stond vermeld dat er een voet– en fietspad zou komen over het viaduct richting het NS-station. Wij zijn van mening dat deze verbinding serieus overwogen moet worden, omdat veel bejaarde inwoners van Driehuis-Oost de oversteek naar het station terecht gevaarlijk vinden. Mogelijk leidt zo’n verbinding tot minder autobewegingen.

AANVULLING OKTOBER 2023

Het schetsontwerp van Heijmans/Amvest zoals het er in mei uitzag voorziet in de bouw van 99 woningen: 31 sociale huurappartementen en 23 vrije sector huur- of koopappartementen in twee gebouwen met vier woonlagen aan de oostzijde van de locatie en 45 grondgebonden woningen.

Na kritiek van de provinciale Adviescommissie Ruimtelijke Ordening is het ontwerp op een paar punten aangepast. Er is meer openheid gecreëerd tussen de appartementencomplexen aan de oostzijde en tussen de woningen aan de westzijde. En er is meer invulling gegeven aan een duurzaam watersysteem en aan de ecologische verbindingszone langs de spoorlijn. De aantallen woningen zijn niet veranderd. De provincie gaat nu akkoord. Kijk hier (velsen.raadsinformatie.nl->overzicht->14 sep-> sessie 2A-> bijlagen-> ~boekwerk def) voor een uitgebreide beschrijving van het ontwerp.

Reacties van omwonenden

Reacties van omwonenden op de bouwplannen kwamen vooral van de bewonersvereniging van De Luchte, het merendeel van de bewoners is tegen bouwen aan deze groene rand van het dorp. Maar áls er gebouwd wordt, is dit naar hun mening best een aardig plan. Zij maken zich wel grote zorgen over het bouwverkeer tijdens de bouw en de daarop volgende herinrichting van de Lodewijk van Deyssellaan en over het intensievere verkeer als de woningen bewoond zijn. De meeste bewoners van De Luchte zijn tachtigplussers, voor een deel slecht ter been en dus kwetsbare verkeersdeelnemers. Dat laatste geldt overigens ook voor de kinderen in de buurt.

De zorgen over het bouwverkeer worden gedeeld door de gemeente en de ontwikkelaar, een bevredigende oplossing hebben zij nog niet gevonden. De Lodewijk van Deyssellaan is in de huidige vorm niet geschikt voor grote vrachtauto’s en de bocht naar de Albert Verweylaan is onoverzichtelijk en dus gevaarlijk. Om ruimte te creëren in de Lodewijk van Deysellaan wordt gedacht aan een tijdelijk parkeerverbod aan de zuidzijde van de straat. Er moet dan wel ergens anders in de wijk ruimte gevonden worden om te parkeren, er wordt bekeken of een tijdelijke parkeerplaats bij de speelplaats aan de Van Lenneplaan mogelijk is. Er is nog niets besloten.

In een werkgroep, waarin de gemeente, de ontwikkelaar, het wijkcomité, De Luchte en andere omwonenden zijn vertegenwoordigd, wordt het probleem van verkeer en parkeren besproken. De werkgroep praat ook mee over de ruimtelijke invulling van het ontwerp.

De bewonersvereniging van De Luchte heeft op 8 september in de middag een aantal leden van de gemeenteraad ontvangen en haar zorgen met hen besproken. In de avond was er een bijeenkomst voor omwonenden van buiten De Luchte waarbij ook wethouders en ambtenaren waren uitgenodigd. Er waren ruim zestig omwonenden, maar helaas niemand van de gemeente. De aanwezigen dachten verschillend over de bouwplannen, de vraag waarom het nodig is op deze locatie te gaan bouwen kwam wel regelmatig naar voren. De zorgen over het verkeer werden breed gedeeld.

Eind september is er een open brief verschenen waarin ouders en kinderen hun zorgen uiten over de veiligheid van jonge verkeersdeelnemers in de buurt en bezwaar maken tegen de mogelijke tijdelijke parkeerplaats aan de Van Lenneplaan.

De gemeenteraad wil meer betaalbare woningen

De gemeenteraad heeft in september het schetsontwerp besproken. In het ontwerp worden naast de verplichte 30% sociale huurwoningen ook 30% middelgrote woningen in het vooruitzicht gesteld. Op initiatief van de PvdA heeft de raad met een grote meerderheid een amendement aangenomen waardoor de 30% middelgrote woningen veranderd is in 20% middeldure, waarbij onder middelduur wordt verstaan een huur tot 1100 euro of een verkoopprijs tot de NHG-grens, die ligt nu op 405.000 euro en beweegt mee met de inflatie. Volgens wethouder Sander Smeets zal een waarschijnlijk gevolg hiervan zijn dat alle middeldure woningen koopwoningen zullen worden en dus geen huurwoningen. De VVD, die tegen het amendement stemde, vreest dat de ontwikkelaar geen heil meer zal zien in bouwen op deze locatie. Uit de laatste nieuwsbrief van het Projectteam Zuidoostrand Driehuis, die na de uitspraak van de raad is verschenen, blijkt hier echter nog niets van.

 Planning: bouwen in 2025?

De ontwikkelaar denkt in de loop van 2024 een omgevingsvergunning aan te kunnen vragen. De verkoop staat voorlopig voor oktober 2024 in de planning, de bouw zou midden 2025 kunnen starten. Of deze planning zal veranderen na de uitspraak van de gemeenteraad, is nog niet bekend. De stagnerende verkoop van nieuwbouwwoningen zou ook nog roet in het eten kunnen gooien.