Procedures en tijdpad

In 2020 heeft de gemeenteraad het startdocument vastgesteld. In dit document is vastgelegd welke randvoorwaarden gelden bij de bouw van de woningen in en om het missiehuis. Vervolgens heeft in 2021 een voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. Op beide momenten hebben omwonenden veel zienswijzen ingediend. Daarin werden vaak bezwaren geuit tegen de afstand van de geplande nieuwbouwwoningen tot de appartementen van Nieuw-Velserduin en de aantasting van de boomgaard. Dit heeft ertoe geleid dat het plan op enkele punten is gewijzigd.

17 juni 2022 is het bestemmingsplan vastgesteld en is de omgevingsvergunning verleend. Tot zes weken na die datum kon er beroep tegen de plannen worden ingediend bij de Raad van State.

Het plan

Het Missiehuis (in de figuur hieronder B1 en B2) en de bijbehorende kapel (C) blijven behouden. Deze gemeentelijke monumenten worden omgevormd tot woningen en appartementen. Het paviljoen (D) wordt verbouwd tot één woning, de kapel tot drie woningen. Aan beide zijden van het Missiehuis worden rijen woningen gebouwd (A1 t/m A5).  A1 wordt een rij van zes woningen, waarvan vier generatiewoningen (met achter de woning een kleine woning waarin een vader, moeder of opgroeiend kind kan wonen. De kleine woningen mogen ook voor andere doeleinden worden gebruikt, maar niet voor een B&B). Er zouden zes generatiewoningen komen, dat stuitte echter op ernstige bezwaren van enkele omwonenden. Om een gang naar de rechter en dus vertraging te voorkomen is dat aantal teruggebracht naar vier.

De groene rand van de locatie blijft grotendeels behouden, er worden echter ook 126 bomen gekapt en vervangen door jonge bomen. Rondom de kapel ontstaat een groen gebied. De bestaande boomgaard blijft in oppervlakte voor zestig procent behouden, hij krijgt wel een andere ligging dan de huidige boomgaard.

Er worden 39 eengezinshuizen (waaronder zes generatiewoningen) en 41 appartementen gecreëerd. Bijna dertig procent van de woningen, dat zijn 23 appartementen in het Missiehuis, zal sociaal verhuurd worden.

Missiehuis Park

De ontwikkelaar presenteert zijn plannen op www.missiehuispark.nl. Alle woningen staan te koop op Funda. De bouw zal het tweede kwartaal 2023 starten en zal ongeveer vijf kwartalen duren. Dit betekent dat de oplevering zomer 2024 zal plaatsvinden

close