In 2017 heeft Scholz Ontwikkeling het Witte Huis aan de Nicolaas Beetslaan 5-7 gekocht met de bedoeling het pand te slopen en woningen te bouwen. Het project heeft een paar jaar stilgelegen en is in 2019 weer opgepakt. De gemeente Velsen staat welwillend tegenover nieuwbouw op deze locatie. Voor het Wijkcomité Driehuis staat woningbouw op deze locatie ook niet ter discussie.

In oktober 2019 heeft Scholz vier schetsen voor nieuwbouw op het terrein van het Witte Huis aan de gemeente gepresenteerd, variërend van een appartementencomplex van vijftien woningen tot een tiental eengezinswoningen én variërend in de mate waarin rekening gehouden wordt met de monumentale en waardevolle bomen op de locatie. De gemeente heeft als reactie daarop een nieuwe schets aan Scholz voorgelegd waarin vier van de acht beschermde bomen gekapt worden. Scholz heeft die schets verder uitgewerkt tot een bouwplan. Het plan is in februari aan de omwonenden en andere belangstellenden gepresenteerd. Scholz presenteert zijn plannen ook op zijn website.

In juni heeft Scholz zijn plan bij de gemeente ingediend. B&W hebben daarop een zogenaamde ‘Verklaring van geen bedenkingen’ aan de gemeenteraad voorgesteld, de gemeenteraad heeft dat voorstel op 17 december jl. met algemene stemmen aangenomen. Dat betekent dat de bestemming van de grond wordt gewijzigd van maatschappelijk in wonen en dat het bouwplan van Scholz geaccepteerd wordt.

Het wijkcomité heeft grote moeite met het kappen van vier van de acht beschermde bomen, in brieven aan de raad hebben wij dat duidelijk gemaakt. Naar onze mening kunnen er meer bomen behouden blijven als er minder dan de geplande zestien woningen gebouwd gaan worden. In een van de brieven schrijven wij: “Het behoud van waardevol en monumentaal groen zou vóór maximalisering van bouwmassa en winst moeten gaan.”

Iedereen die het niet eens is met het besluit van de gemeenteraad kan tot half februari een zienswijze indienen.

Het groeninrichtingsplan voor deze locatie, is hier te vinden.

Begin november heeft de fractie van Groen Links vragen gesteld aan B&W over de plannen voor het Witte Huis. De IJmuider Courant publiceerde daar 5 november een artikel over. De vragen en de antwoorden van B&W kunt u vinden op de site van de gemeenteraad.

close