Geschiedenis

In 2017 heeft Scholz Ontwikkeling het Witte Huis aan de Nicolaas Beetslaan 5-7 gekocht met de bedoeling het pand te slopen en woningen te bouwen. Het project heeft een paar jaar stilgelegen en is in 2019 weer opgepakt. De gemeente Velsen staat welwillend tegenover nieuwbouw op deze locatie. Voor het Wijkcomité Driehuis staat woningbouw op deze locatie ook niet ter discussie.

In oktober 2019 heeft Scholz vier schetsen voor nieuwbouw op het terrein van het Witte Huis aan de gemeente gepresenteerd, variërend van een appartementencomplex van vijftien woningen tot een tiental eengezinswoningen én variërend in de mate waarin rekening gehouden wordt met de monumentale en waardevolle bomen op de locatie. De gemeente heeft als reactie daarop een nieuwe schets aan Scholz voorgelegd waarin vier van de acht beschermde bomen gekapt worden. Scholz heeft die schets verder uitgewerkt tot een bouwplan met zes twee-onder-een-kapwoningen (koop) en een complex met vier grondgebonden koopwoningen en zes sociale-huur-appartementen. Het plan is in februari aan de omwonenden en andere belangstellenden gepresenteerd. Scholz presenteert zijn plannen ook op zijn website. In juni heeft Scholz het plan bij de gemeente ingediend. B&W hebben daarop een zogenaamde ‘Verklaring van geen bedenkingen’ aan de gemeenteraad voorgesteld, de gemeenteraad heeft dat voorstel op 17 december 2020 met algemene stemmen aangenomen. Dat betekent dat de bestemming van de grond wordt gewijzigd van maatschappelijk in wonen en dat het bouwplan van Scholz geaccepteerd wordt.

Bezwaren

Het wijkcomité heeft grote moeite met het kappen van vier van de acht beschermde bomen, in brieven aan de raad hebben wij dat duidelijk gemaakt. Naar onze mening kunnen er meer bomen behouden blijven als er minder dan de geplande zestien woningen gebouwd gaan worden. In een van de brieven schrijven wij: “Het behoud van waardevol en monumentaal groen zou vóór maximalisering van bouwmassa en winst moeten gaan.”

Zienswijzen

Tot half februari konden zienswijzen bij de gemeente ingediend worden waarin omwonenden en andere belanghebbenden hun mening over de plannen konden geven.

Er zijn zes zienswijzen ingediend, die zijn verwerkt in een Nota van Beantwoording. Bijna alle bezwaren die in de zienswijzen zijn verwoord, worden in die nota afgewezen. De zienswijzen hebben wel íets opgeleverd: er moeten niet vier, zoals aanvankelijk geëist, maar zes bomen geplant worden als compensatie voor de te kappen bomen én die zes bomen komen op gemeentegrond te staan. Scholz had al zes nieuwe bomen in het plan staan, maar daarvan stonden er twee in de voortuinen van huizen, met het risico dat de nieuwe eigenaren die bomen weer zouden kappen. Het deel van de voortuinen waarin de bomen geplant worden, wordt nu gemeentegrond, waardoor dat risico niet meer aanwezig is.

De gemeenteraad is 27 mei akkoord gegaan met het plan.

Groeninrichtingsplan

Het groeninrichtingsplan voor deze locatie is hier te vinden.

De tien koopwoningen uit het plan komen waarschijnlijk in de tweede helft van september in de verkoop. Begin 2022 zal begonnen worden met de sloop van het Witte Huis.

close